1. SUPINE
  2. Sauny
  3. Ako nahlásiť domy do 35 m2

Ako nahlásiť domy do 35 m2

Aký je postup podávania žiadostí o bungalov s rozlohou do 35 m2?

Stavebný zákon upravuje, kde možno postaviť bungalov s rozlohou do 35 metrov štvorcových bez žiadosti o stavebné povolenie. Pri rozhodovaní o takejto investícii postačuje len oznámenie, t. j. nie je potrebný stavebný projekt, ktorý je často veľmi nákladnou záležitosťou. Je to skvelé riešenie, ktoré šetrí čas a peniaze. Mali by ste si však vopred overiť, či sa na pozemok, na ktorom plánujete postaviť rekreačný dom srozlohou do 35m2, vzťahuje miestny plán rozvoja. Ak existuje miestny plán, musíte si overiť, aké je využitie pozemku a aké sú požiadavky na výstavbu. Ak takýto plán neexistuje, môže, ale nemusí byť potrebné územné rozhodnutie. Keďže nariadenia nie sú v tomto bode jasné, orgány ich vykladajú rôzne.

Aké dokumenty je potrebné pripraviť na ohlásenie stavby malého domu s rozlohou do 35 m2:

  1. Vyhlásenie o práve nakladať s nehnuteľnosťou na stavebné účely. Je potrebné osvedčenie, že máte právo disponovať pozemkom, na ktorom chcete postaviť dom srozlohou do 35m2. Ak je náš, máme listinu, ktorá jasne potvrdzuje, kto je jeho vlastníkom. Výpis by ste si mali stiahnuť z okresného úradu.
  2. Mapa na účely posudkov/dôkazov a nákresy/náčrty/snímky. Na oddelení geodézie si budete musieť vyžiadať mapu na účely vydania stanoviska (registrácie). Jeho cena závisí od oddelenia, ktoré je pre nás správne, a pohybuje sa okolo 30 PLN. Zakreslite do mapy budovu srozlohou do 35m2, ktorá sa má postaviť, pričom nezabudnite, že musí byť vzdialená 4 m od susedného pozemku. Potrebné sú aj výkresy budúcej budovy. Postačujú ručne písané náčrty, projekcie, výkresy. Dôležité je, že to nemusia byť profesionálne výkresy vypracované architektom, čo by predstavovalo ďalšie náklady.
  3. Žiadosť o pokračovanie stavebných prác. Dokument ohlasujúci výstavbu bungalovu do 35m2 si musíte stiahnuť z okresného úradu alebo si ho môžete napísať sami. V oznámení sa musí uviesť druh, rozsah a spôsob stavebných prác, ako aj dátum ich začatia. Plánovanú výstavbu je dobré pomenovať ako „dom na individuálnu rekreáciu” a nie ako „obytný dom”, pretože to môže skončiť námietkou.

Po vyplnení uvedených dokumentov by ste sa s nimi mali dostaviť na okresný úrad príslušný podľa miesta plánovanej výstavby. Pri ceste tam je potrebné mať so sebou preukaz totožnosti, ktorý potvrdzuje naše údaje. Čakanie na rozhodnutie trvá až 30 dní. Ak sa nám úrad v tejto lehote neozve, znamená to, že neexistujú žiadne prekážky výstavby, takže práce sa môžu začať.