Pojem „obnoviteľné zdroje energie” sa v súvislosti s fotovoltaikou používa pomerne často, ale zaujímalo vás niekedy, čo presne znamená? Nasledujúci článok stručne vysvetľuje jeho rozmery. Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú všetky prvky fyzikálnej štruktúry Zeme, ktoré sa nezávisle a nekonečne obnovujú. Za obnoviteľné zdroje energie sa považujú zdroje ako slnečná, veterná, vodná, jadrová energia, biomasa alebo bioplyn. Tieto zdroje pochádzajú priamo zo životného prostredia a ich zdroje prevyšujú potreby ľudstva. Sú tiež alternatívou a protikladom k doteraz používaným masívnym zdrojom energie, ako sú uhlie a ropa.

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie je stimulovaný najmä v členských štátoch Európskej únie, čo vidíme aj v našich vnútroštátnych právnych predpisoch. Poľská energetická politika do roku 2030. zabezpečuje stále väčší podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie.

Z právneho hľadiska je podľa zákona o energetike obnoviteľný zdroj energie definovaný ako „zdroj, ktorý v procese premeny využíva energiu vetra, slnečného žiarenia, geotermálnu energiu, energiu vĺn, morských prúdov a prílivu, riečnych spádov a energiu získanú z biomasy, skládkového bioplynu, ako aj bioplynu, ktorý vzniká v procese likvidácie odpadových vôd alebo spracovania alebo rozkladu uskladnených rastlinných a živočíšnych zvyškov” (zákon o energetike, článok 3 ods. 20).

Najznámejším zdrojom obnoviteľnej energie je slnko a najbežnejším spôsobom jej výroby sú fotovoltaické články. Vďaka rastúcemu environmentálnemu povedomiu ľudí, početným dotáciám a ľahkej dostupnosti popularita solárnej energie ako zdroja obnoviteľnej energie rastie.

Na druhom mieste z hľadiska oboznámenia verejnosti s obnoviteľnými zdrojmi energie je veterná energia. Vietor vzniká okrem iného v dôsledku nerovnomerného ohrievania a ochladzovania atmosféry, rotácie našej planéty a ďalších topografických podmienok. Pohyb vetra sa premieňa na elektrickú energiu pomocou veterných turbín. Obrovské veterné mlyny, ktoré možno vidieť v rôznych krajinách sveta, ako aj u nás, sú zodpovedné za výrobu energie z vetra.

Vodná energia alebo energia vyrobená z vody sa získava z prúdenia vody v riekach. Najbežnejším spôsobom výroby energie z vody je výstavba priehrad, ktoré zadržiavajú vodu v nádrži, ktorá sa potom vypúšťa a prúdením cez turbíny sa premieňa na elektrinu.

Energia z biomasy nie je úplne založená na prirodzených procesoch v prírode. Biomasa je rozkladajúci sa zvyšok produktov a odpadu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Obnoviteľná energia z biomasy sa najčastejšie získava spaľovaním.

Bioplyn je zmes plynov z odpadových vôd, komunálneho odpadu, hnojovice alebo odpadu z poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu. Vzniká biologickým procesom bez prítomnosti kyslíka. Môže sa vyskytovať spontánne v prírode, ale vzniká aj zámerne, napríklad v čističkách odpadových vôd.

Masové využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže mať blahodarný vplyv na našu planétu a životy ľudí. Do prírodného prostredia zasahujú mnohonásobne menej ako bežne používané fosílne palivá. Rozhodnutie vymeniť staré, škodlivé metódy za obnoviteľné je veľmi dôležitým krokom k čistejšiemu svetu a zdravšej ľudskej populácii. Možno teraz ešte nepociťujeme dôsledky znečistenej Zeme, ale tieto dôsledky určite ovplyvnia naše zdravie a zdravie budúcich generácií. Okrem environmentálneho aspektu je potrebné pripomenúť, že investovaním do obnoviteľných zdrojov energie vytvárame úspory z dlhodobého hľadiska.

Hoci je to stále človek, kto spôsobuje, že naše životné prostredie je čoraz menej prirodzené, je potešujúce vedieť, že spoločnosť si to uvedomuje a že obnoviteľné zdroje energie pokrývajú každý rok väčšiu časť energetických potrieb ľudstva.