Termin „Odnawialne Źródła Energii” w kontekście tematyki fotowoltaicznej używany jest dość często, jednak czy dociekaliście kiedykolwiek co on dokładnie oznacza? Poniższy artykuł pokrótce wyjaśni jego wymiar. Odnawialne Źródła Energii (OZE) to wszystkie elementy fizycznej struktury Ziemi, które odnawiają się w sposób samodzielny i nieskończony. Energią odnawialną nazywamy takie źródła jak słońce, wiatr, woda, energia jądrowa, biomasa czy biogaz. Źródła te pozyskiwane są bezpośrednio ze środowiska, a ich zasoby przekraczają zapotrzebowanie ludzkości. Są one również alternatywą i przeciwieństwem dla masowo używanych dotąd źródeł energii takich jak węgiel czy ropa.

Rozwój energetyki odnawialnej pobudzany jest szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej, co widzimy i w naszym prawodawstwie krajowym. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. zapewnia o stale rosnącym udziale odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu.

W świetle prawa, w myśl Ustawy Prawo Energetyczne, Odnawialne Źródło Energii definiowane jest jako „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych” (Prawo energetyczne, art. 3 pkt 20).

Najbardziej znanym źródłem energii odnawialnej jest Słońce, a najbardziej rozpowszechnionym sposobem jej produkcji są ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej ludzi, licznym dofinansowaniom, a także łatwej dostępności, popularność Słońca jako źródła odnawialnej energii jest w stałym wzroście.

Na drugim miejscu pod względem znajomości odnawialnych źródeł energii w społeczeństwie, stoi energia wiatrowa. Wiatr powstaje między innymi przez nierównomierne ogrzewanie i ochładzanie się atmosfery, ruch obrotowy naszej planety i inne uwarunkowania topograficzne. Ruch wiatru przekształcany jest na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Widoczne w różnych krajach świata oraz w naszym państwie olbrzymie wiatraki odpowiadają za produkcję energii pochodzącej z wiatru.

Hydroenergia czyli energia powstająca przy pomocy wody przechwytywana jest z przepływu wody w rzekach. Najczęstszym sposobem produkcji energii z wody jest budowanie tam, które zatrzymują wodę w zbiorniku, a następnie jest ona wypuszczana i przepływając przez turbiny, konwertowana na energię elektryczną.

Energia pozyskiwana z biomasy nie do końca bazuje na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Biomasa to pozostałości produktów i odpadów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające rozkładowi. Energia odnawialna z biomasy pozyskiwana jest najczęściej przez spalanie.

Biogaz to mieszanina gazów pochodzących ze ścieków, odpadów komunalnych, gnojowicy, czy odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Powstaje w procesie biologicznym bez udziału tlenu. Może zachodzić samoistnie w przyrodzie, ale także jest produkowany celowo, na przykład w oczyszczalniach ścieków.

Odnawialne źródła energii wykorzystywane masowo mogą mieć zbawienny wpływ na naszą planetę i życie ludzkości. Ingerują wielokroć mniej w naturalne środowisko aniżeli używane powszechnie paliwa kopalne. Decydowanie się na zmianę starych, szkodliwych metod na odnawialne, jest bardzo ważnym krokiem ku bardziej oczyszczonemu światu i zdrowszej populacji ludzi. Być może teraz jeszcze nie odczuwamy skutków zanieczyszczonej Ziemi, jednak te następstwa z pewnością odbiją się na stanie zdrowia naszym i przyszłych pokoleń. Poza aspektem ekologicznym warto pamiętać, iż inwestując w odnawialne źródła energii w dłuższej perspektywie czasu tworzymy oszczędności.

Mimo, iż to człowiek wciąż powoduje, że nasze środowisko jest coraz mniej naturalne, pocieszającym jest fakt, że społeczeństwo staje się bardziej świadome, a odnawialne źródła energii z każdym rokiem zaspokajają większą część zapotrzebowania ludzkości w energię.